Handlingsplan vid kriser
Krisplanen är baserad på Scouternas rekommenderade metoder för att hantera större olyckor ock kriser.
Vilken typ av kriser är detta en handlingsplan för?
• Olycka som kräver sjukhusvård
• Allvarlig sjukdom
• Brand
• Hot/våld
• Dödsfall (inom eller utom kåren)
• Självmord
• Polis är kontaktad av olika skäl till exempel polisanmäld ledare eller liknande
Vad gör vi först?
Vid omedelbart behov av stöd från polis, ambulans eller brandkår larma SOS 112
Utrymning
Utrymning ska ske enligt plan i lokal. I Scoutlokalen finns utrymningsplan i Hallen
Återsamlingsplatsen i Kyrkhult är vid Stora eken vid nedfarten till parkeringen högst upp vidstaketet. Barnen ställer sig i sina patruller. Viktigt att alla vet var vår återsamlingsplats är. Se till att alla vet var ni har er återsamlingsplats Deltagarförteckning för närvarokontroll sköts av ansvarig ledare.
Vem ska kontaktas?
Kontakta kårordförande och berätta vad som hänt.
Kårordförande ansvarar för att vid behov informera distriktsordföranden och scoutförbundet.
Det är också viktigt att Scouterna centralt får veta när det inträffat kriser.
Scouternas rikskansli kan hjälpa till med råd, stöd och hantering av media.
Aktuella telefonnummer finns sist i denna plan!
Kontakta anhöriga, präster med flera
Anhöriga kontaktas via ledares eller myndigheters försorg, det måste alltså inte vara kåren som självmeddelar anhöriga när någonting har hänt. Här kan man få hjälp av till exempel polismyndigheten eller sjukhuset.
Förälder till skadat barn kontaktas vid behov av följande:

 • Ansvarig avdelningsledare
 • Annan avdelningsledare / närvarande vuxen
 • Kårordförande eller dennes representant
 • Scouternas rikskansli
 • Myndighet

Kårordförande informeras om vilka kontakter som har tagits.
De närmaste ledarkollegorna samlas och informeras
Ansvarig ledare på plats ansvarar för att informera närvarande ledare och scouter.
Kårordföranden ansvarar för att:

 • övriga ledare och funktionärer i kåren informeras om det inträffade
 • ge ledarna det stöd de behöver
 • be de samlade ledarna att ta på sig olika uppgifter (detta kan minska känsla av hjälplöshet) ofta finns många små och stora praktiska frågor att lösa
 • utse och informera en person som har till uppgift att hantera press, detta kan mycket väl vara generalsekreteraren eller ordföranden för Scoutern
 • Endast kårordföranden eller annan utsedd person informerar massmedia.
  Använd ett gemensamt förutbestämt uttalande. Skriv gärna ett manus att ha till hands vid kontakt med pressen. Scouternas rikskansli kan hjälpa till med detta.
  Praktiska angelägenheter
  Boka vid behov om möten, resor eller liknande.
  Se till att tidigt göra upp en plan för vilka möten som ska hållas när för att informera kårens ledare, scouter och föräldrar.
  Stödsamtal
  Kårordföranden tar initiativ till eventuella stödsamtal.
  Stödsamtal ska ledas av en person med kunskap om kriser och erfarenhet av stödsamtal
  Stödsamtal kan man få via en diakon i församlingen eller familjemottagningen i kommunen
  Avlastande och systematiska gruppsamtal för de inblandade är viktigt
  Gå genom de intryck och reaktioner som uppkom i samband med händelsen

Minnesstund vid dödsfall
Styrelsen sammankallas för diskussion och förberedelse angående minnesstund.
Minnesstund anordnas och planeras i nära samarbete med dem som var närmast/delaktiga i händelsen och de anhöriga.
Fortsatt hjälp och stöd till ledarna
Styrelsen, ledare och funktionärer har gemensamt ansvar att vara lyhörda för efterreaktioner och att erbjuda hjälp och stöd till medarbetare. Här kan materialet från scouternas projekt Trygga möten användas. Det finns även personer som jobbar med Trygga möten som kan komma till kåren och hjälpa till med arbetet efter en kris.
Vid behov förmedla kontakt med psykolog/läkare.
Försäkringar
Kassören kontaktar Scouternas rikskansli angående försäkringsfrågor.
Våra viktiga telefonnummer

Funktion Namn Telefon
Kårordförande  Pär Olof Olsson  070 300 74 66
Distriktsordförande  Malin Lindh  073 363 23 14
Distriktskansliet  Saknas
Journummer Scouterna Rikskansliet 08-568 432 22
Ordförande Scouterna
Ordförande Scouterna
Generalsekreterare Scouterna 08-568 432 00

Uppdatering av krisplanen

Uppdatering/genomgång av text skall ske i anslutning till kårstämmorna på höst och vår.
Uppdatering av telefonnummer utförs vid behov.

Uppdaterad:   NY Handlingsplan vid kriser

Mer info

Länk vid misstanke