Hur går man tillväga?

  1. Berörda ledare ansöker om ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Detta görs genom fylla i och skriva ut ett elektroniskt formulär, eller skriva ut och fylla i ett manuellt formulär, som sedan scannas och skickas i PDF-format via epost till registerutdrag@polisen.se eller via normal post till Polismyndigheten Box 757 981 27 Kiruna (enligt instruktioner på denn sida ). Handläggningen tar ca två veckor, men kan ta längre tid nu, då många idrottsföreningar tvingas att använda detta.
  2. När ledaren erhåller svar tillbaka från Polismyndigheten så skall det uppvisas av ledaren till de två utsedda personerna på specifika datum som meddelas av styrelsen. Notera att man inte behöver inlämna ett oöppnat kuvert.
  3. Efter att granskningen utförts kommer ledaren snarast att informeras om resultat.

Så beställ direkt!

Bakgrund
Den 18 december 2013 trädde en ny lag (Lagen om belastningsregister (1998:620)) i kraft som ger föreningar rätt att begära ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för personer som i föreningens regi kan komma i kontakt med barn och ungdomar.

Vilka personer inom föreningen omfattas av processen?

Styrelse, anställd personal, samt alla ledare som har regelbunden direkt kontakt med våra barn och ungdomar och som i sin roll som ledare tillsammans med barnen
Styrelsen     
För de personer som sitter i styrelsen, inklusive de tre personer som skall granska registerutdrag för ledare, så skall från 2017 utföras enskilda utdrag som visas upp för ordförande (eller till valberedningens ordförande). Beslutet att göra detta bygger på primärt följande faktorer, att personer i vår styrelse skall erhålla förtroende från våra medlemmar, ej bryta mot föreningens värdegrund, samt vara lämpliga för uppdraget. Till detta kommer även att personer i styrelsen kan komma att kontrolleras gentemot ekonomisk brottslighet när föreningen söker pengar eller annat stöd från myndigheter. Enskilt registerkontroll skall utföras för alla kandidater som tas fram av valberedning, där ordförande i valberedning granskar utdraget. Vid omval skall enskilt utdrag göras, där ordförande kontrollerar utdrag. Enskilda utdrag görs via följande länk och lämnas i oöppnat kuvert.

Vad säger lagen?
Rätten till begränsat utdrag ur belastningsregistret regleras i lagen om belastningsregister (1998:620).
”1 § Den som erbjuds en anställning i staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation ska, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.”

Vilka uppgifter visas i ett ”begränsat utdrag ur belastningsregistret”?
De brott som syns i ett begränsat utdrag ur belastningsregistret är samtliga sexualbrott och barnpornografibrott samt även uppgifter om mord, dråp, grov misshandel, människorov, människohandel, grovt rån och olaga tvång.

Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor: