Scoutdräkter

Funktionsbeskrivning

Bli scout nu

Utgiven 1985. ändrad 2019.

Funktionbeskrivningar  för Kyrkhults Scoutkår

Syfte

Syftet med uppdragsbeskrivningarna för de olika rollerna i Kyrkhults scoutkår är att tydliggöra ansvarsfördelningen inom kåren och att utgöra stöd och en vägledning för de som åtar sig olika uppdrag. Uppdragsbeskrivningarna ska ses som ett levande dokument och kan justeras över tid då ansvarsområden kan flyttas mellan olika roller.
Saknar du någon information, behöver något läggas till eller justeras? Hör av dig till webbansvarig , för dialog och med motivering i ärendet.
Nedan kan du läsa en specifikation om vad varje roll innebär.

Alla kårfunktionärer ska genomföra kursen Trygga möten enligt scouternas anvisningar.
Alla kårfunktionärer bidrar med att rekrytera fler medlemmar till kåren.

Ledare
Ledare planerar och genomför kårens aktiviteter med utgångspunkt i det förbundsgemensamma scoutprogrammet och kårens rutiner. Ledare ska i sitt ledarskap vara en positiv och trovärdig förebild och ha ett lyssnande förhållningssätt. En ledare ska vara insatt i scouternas värdegrund. Ledare ska delta i lämpliga ledarutbildningar eller på annat sätt skaffa sig motsvarande kunskap. Ledarna ansvarar för att information om aktuella program och händelser rapporteras till webbansvarig för publicering på hemsidan. Ledare lägger upp verksamheten så den är bidragsberättigad samt ser till att samla in relevant information av deltagarna. Som ledare ska man också se till att alla nya medlemmar får information om verksamheten och att medlemsavgift betalas in till scoutkåren. Kårens materiel och egendom ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Alla avdelningsledare ska genomföra kursen Trygga möten enligt scouternas anvisningar (fn. förnyelse vart 3:e år). Kårens målsättning är att det ska finnas minst två ledare per avdelning.

 Kårstyrelsens ansvar & kvalifikationer

Kårstyrelsen ansvarar för kårens verksamhet, ekonomi och administration. Utgångspunkten är kårens stadgar. Styrelsen har ett övergripande ansvar för kårens målsättning, utveckling och verksamhetsplanering. Den ansvarar också för att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt. Styrelsen när ytterst ansvarig för information till föräldrarna, där ledarna utgör deras främsta kontakt och informationslänk. Styrelsen bör bestå aven kombination av ledare, funktionärer, föräldrar och aktiva.Samtliga invalda ledamöter bidrar i styrelsearbetet efter bästa förmåga och har en eller flera roller. Roller som inte måste ingå i styrelsen enligt stadgar, kan fördelas till funktionärer både inom och utom styrelsen.

Roller utöver stadgarna

Utöver ordinarie roller kan följande roller fördelas ut på övriga ledamöter i styrelsen. Rollerna kan även fördelas till funktionärer utanför styrelsen. En person kan ha flera roller.

 

 Dokumentversion: 2019-05-25

 Uppdragsbeskrivning Kårordförande (KO)

Väljs av Kårstämma för en mandatperiod av 1 år

Huvudsaklig uppgift

Övergripande ansvar för kårens verksamhet

Kårens postmottagare, eller där till utsedd person.

Ansvarsområde

 • Sammankalla till kårstämmor enligt stadgar och styrelsemöten senast 1 vecka i förväg.
 • Upprätta dagordning till kårstämmor och styrelsemöten.
 • Leder kårstämmor och styrelsemöten.
 • Leder styrelsearbetet i kårens styrelse.
 • Leder arbetet att ta fram verksamhetsberättelsen.
 • Vara initiativtagare och tillse att styrelsens arbete fortskrider på ett effektivt sätt.
 • Delegera uppgifter till övriga i kårstyrelsen.
 • Se till att vice ordförande är insatt i aktuella ärenden.
 • Är firmatecknare, det vill säga skriver under avtal och andra kontrakt i föreningens namn (även kårens kassör är firmatecknare). och ev , annan vald person.
 • Förbättrar löpande kårhandbokenoch uppdragsbeskrivningar för nyckelroller i kåren tillsammans med KS. Förvaltas av webbansvarig.
 • Representerar kåren utåt, men medverkan i olika externa möten kan delegeras till andra kårfunktionärer.
 • Utgör en sammanhållande kraft internt.
 • Är postmottagare för både fysiska brev och e-mail, och sprider information till berörda ledare och medlemmar. ev, annan vald person.
 • Är kårens kontakt med förbund och distrikt och sprider information därifrån till kårens ledare och berörda medlemmar.      ev, annan vald person.
 • Att hålla sig uppdaterad om möjliga bidrag.
 • Vara kårens kontakt med pressen ihop med vice KO

Dokumentversion: 2023-02- 08

 

Uppdragsbeskrivning Vice Kårordförande (vKO)

Väljs av Kårstämma för en mandatperiod av 2 år

Huvudsaklig uppgift

Vara behjälplig och stötta kårordföranden (KO) i dennes arbetsuppgifter.

Ansvarsområde

 • Vara tillräckligt insatt för att kunna ersätta ordföranden vid behov.
 • Stötta och avlasta ordföranden.
 • Tillsammans med ordförande och sekreterare följa upp och bevaka lista på att fattade beslut verkställs.
 • Stödjer ordföranden med att representera kåren utåt och att utgöra en sammanhållande kraft internt.
 • Gå på möten som inte KO hinner med.
 • Ha ett bra samarbete med KO kring långsiktig strategiplanering
 • Följa upp och initiera utdelning av förtjänstmärken inom kåren
 • Tillsammans med Kårordförande hålla i ceremonier för utdelning av förtjänstmärken samt ev. andra ledarutmärkelser.
 • Vara kårens kontakt med pressen ihop med Kårordförande
 • Deltar i arbetet att ta fram verksamhetsberättelse.
 • Sköta kontakter med försäkringsbolag vid inbrott & skadegörelse
 • Bevaka att inget olämpligt innehåll skrivs i kårens sociala medier.
 • PR-ansvarig

Dokumentversion: 2019-05-05

 

Uppdragsbeskrivning Sekreterare  (kan slås ihop med ordförandeposten

Väljs av Kårstyrelsen (KS) på ett konstituerande möte

Huvudsaklig uppgift

 • Skriva kallelse och protokoll .
 • Kårens ev. postmottagare
 • Skriva ett förslag till verksamhetsberättelse att godkännas av styrelse och Kårstämman.

Ansvarsområde

 • Skickar ut kallelse till kårstämmor enligt stadgar och till styrelsemöten senast 1 vecka i förväg.
 • Skriva, distribuera och anslå protokoll från styrelsemöten och kårstämmor.
 • Sprida information från kommun. förbundet och distriktet, ankommet via mail, till kårens aktuella medlemmar.
 • Arkivera protokoll enligt styrelsens anvisning.
 • Deltar i arbetet och sammanställer verksamhetsberättelse.
 • Ansvara för att kårstämmoprotokoll med bilagor distribueras till berörda intressenter efter kårstämma.(separat lista över intressenter ska tas fram) och information till webbansvarig
 • Tillsammans med ordförande och vice ordförande följa upp och bevaka på lista att fattade beslut verkställs.
 • Lägga upp och underhålla e-mail adresser till berörda grupper.

Dokument version 2019-05-25

 

Uppdragsbeskrivning Kassör

Väljs av Kårstyrelsen (KS)på ett konstituerande möte .

Huvudsaklig uppgift

Hantera kårens ekonomi och sköta utbetalning och bokföra transaktioner
Dessutom ska kassören upprätta bokslut för räkenskapsåret samt lägga fram budgetförslag till Kårstämman i samarbete med Kårordförande

Ansvarsområde

 • Hålla bokföringen aktuell för kåren och scoutstugans förvaltning.
 • Är firmatecknare, det vill säga skriver under avtal och andra kontrakt i föreningens namn (även kårens ordförande är firmatecknare).
 • Sköta in- och utbetalningar via kassan eller bankkonton.
 • Redovisa aktuell ekonomisk status på styrelsemöten, samt ge information om större ekonomiska händelser (fakturor, inköp) har/kommer ske i närtid och aktuell kontoställning,
 • Senast den 31 januari upprätta förslag till bokslut för det gångna arbetsåret.
 • Lämna in påskrivet årsmötesprotokoll till banken.
 • Ansöka om lokalbidrag från Olofströms kommun efter varje år.
 • Samlar in uppgifter från avdelningarna, sammanställer och rapporterar för aktivitetsbidrag till Olofströms kommun.
 • Senast 30 dagar innan kårstämma lämna underlag för revision till revisor.

 Dokumentversion: 2019-05-25

 

Uppdragsbeskrivning Ansvariga avdelningsledare

Väljs av Kårstyrelsen (KS)

Huvudsaklig uppgift

Ansvara för avdelningens program samt genomförande

Ansvarsområde

 • Ansvarar för avdelningens verksamhet och för att den motsvarar Scouternas program och säkerhetskrav.
 • Planerar avdelningens verksamhet.
 • Ser till att återlämnad utrustning (ex. matlagningsutrustning, tält, kanoter) är hel, torr och ren efter användning. Behöver utrustning lagas kontaktas materialansvarig.
 • Hanterar föräldrakontakter och information till föräldrar.
 • Lämnar relevant information till Medlemsregistreraren för att registrera och avregistrera avdelningens scouter i medlemsregistret. Ledaren tillser att scouternas uppgifter uppdateras vid behov till Medlemsregistreraren.
 • Dokumenterar löpande närvaro på möten som underlag för bidragsansökningar hos Olofströms kommun och Sensus.
 • Fyller i bidragsansökan till Sensus efter varje termin.
 • Inför ansökan om stadsbidrag hjälper ledaren scouterna att hålla ett årsmöte och fylla i verksamhetsredovisningen. Dessa dokument lämnas till Medlemsregistreraren som ser till att föra in all information i Scoutnet.
 • Rapporterar till styrelsen om avdelningens verksamhet och eventuella utmaningar inom avdelningen.
 • Delta i koordinering av avdelningarnas terminsprogram och föreslår gemensamma aktiviteter.

Ledare godkänns

 • av styrelsen (protokollförs).
 • Ledare sponsras av scoutkåren med en scoutskjorta och halsduk, som lämnas tillbaka när man slutar som ledare.

Dokumentversion: 2019-05-25

 

Uppdragsbeskrivning  Medlemsregistrerare

Väljs av kårstyrelsen (KS)

Huvudsaklig uppgift

Stötta avdelningsledarna kring medlemsregistering i scouternas medlemsregister Scoutnet.

Att sköta årlig ansökan om statsbidrag, samt hålla sig uppdaterad om möjliga bidrag och bistå styrelse och projektledare att söka bidrag.

Ansvarsområde

 • Registrera, avregistrera, uppdatera medlemmar i scoutnet efter information från ledarna.
 • Samlar in uppgifter från avdelningarna, sammanställer och rapporterar för statsbidrag via Scoutnet.
 • Ansvara för att de av kårstyrelsen beslutade kategorierna av funktionärer kan se det som behövs på scoutnet.
 • Ansvara för att medlemsregistret uppdateras när kårens medlemmar har genomfört utbildning. ( Rapporteras av kursdeltagaren.

Dokumentversion: 2019-05-25

 

Uppdragsbeskrivning  Delegat till distriktsstämma
   Väljs av kårstyrelsen (KS)
Huvudsaklig uppgift

Förbereda sig inför Distriktsstämman (DST) genom att läsa handlingarna och att gå på denna.

Ansvarsområde
 • Se till att förbereda sig själv genom att läsa igenom handlingar (DST finns en lång och en kort version). Handlingarna kommer i god tid innan och finns ofta på nätet.
 • Vara med på KS före DST där handlingarna diskuteras på kåren och även kunna rapportera tillbaka vad som bestämdes.
 • Vara beredd på att diskutera på åsiktstorgen som ordnas på DST.
Tips
DST brukar ofta vara  i oktober, oftast en lördag 09.00 till 15.00 med lunch och fika.
På KS beslutar man om delegaterna ska åka med bundna eller fria
mandat, dvs strikt hålla sig till vad medlemmarna beslutat eller om
man har rättigheten att ändra sig beroende på vad som framkommer
på stämman och vad som kan vara bäst för kåren.
Handlingar till DST finns på Dackes hemsida.

Dokumentversion: 2019-05-05

 

Uppdragsbeskrivning  Webbansvarig     

Väljs av kårstyrelsen.(KS)

Huvudsaklig uppgift

Lägga upp och hålla kårens hemsida aktuell.
Vidareutveckla sidan så den lockar nya medlemmar och håller gamla kvar.

Ansvarsområde

 • Uppdatera scoutkårens hemsida med aktuella terminsprogram, kontaktuppgifter och kalender.
 • Vara sammanhållande för kårens sociala medier.
 • Vara administratör för och ansvarar hemsidan och ge behörigheter till ledare och funktionärer.
 • Ansvara för att inget olämpligt innehåll skrivs i kårens sociala medier.
 • Lägga upp bilder i fotoalbumet på kårens hemsida med hänsyn till föräldrars tillstånd att lägga ut bilder på deras scouter. ??
 • Ansvara för att inga olämpliga foton eller kommentarer förekommer på kårens hemsida eller i de sociala medier som tillhör kåren.
 • Förvaltning och Uppdatera av Kårhandboken i samband med KS
 • Uppdatera senaste protokoll (KS och KST) information av sekreterare.
 • Sprida information om kårens hemsida för att värva besökare/medlemmar.
 • Låt gärna scouterna få en chans att påverka innehållet.
 • Vid kårarrangemang säkra att det dokumenteras med ord och bild.
 • Tänk på att hemsidan blir en del av kårens ansikte utåt – och med det scoutings sida utåt. Håll kvalitet!
 • Uppdatera info ofta, gör folk nyfikna.
 • Fast information som bör finnas är givetvis kårens historia, kårstyrelsen och avdelningarna med aktuellt
 • Hemsidan kan med rätt innehåll bli ett bra stöd för avdelningsledare/funktionärer i kåren.
 • Kolla på andra scoutsidor för att få tips och idéer.

Dokumentversion: 2019-05-25

 

Uppdragsbeskrivning Materialförvaltare

Väljs av Kårstyrelsen (KS)

Huvudsaklig uppgift

Ansvara för att kårens material sköts på ett bra sätt.

Ansvarsområde

 •  Säkra bra ordning och reda i vårt materialförråd
 •  Föreslå Kårstyrelsen vilka inköp kåren bör göra.
 • Hålla inventarielistan uppdaterad för scoutkårens utrustning.
 • Verka för att förvaringen av kårens material blir ändamålsenlig.
 • Bistår ledare med att ta fram och anpassa utrustning inför hajker och läger.
 • Tillser att utrustningsbehov tas upp på styrelsemöte för beslut.
 • Ansvara för att trasig utrustning tas om hand och fördelar arbete för reparation. (Den/de ledare som återlämnar utrustning efter hajk eller läger ansvarar att den är hel, torr och ren. Behöver utrustning lagas kontaktas materialansvarig.)

Containern

 • Tar fram en inventarielista för containern.
 • Verka för att byggnaden blir ändamålsenligt utvecklad och underhållen.
 • Ansvara för att anpassa byggnader inför verksamhet.
 • Tillse att underhållsbehov tas upp på styrelsemöte för beslut och föreslå underhållstillfälle för containern.
 • Kallar arbetskraft till underhållstillfällena.

Kanotansvarig

 • Tar fram en inventarielista över kanoter och dess utrustning.
 • Verka för att förvaringen av kårens kanoter med materiel blir ändamålsenlig
 • Ansvara för kårens kanotmateriel.
 • Ansvara för att anpassa utrustningen inför läger/hajker.
 • Tillse att underhållsbehov tas upp på styrelsemöte för beslut och föreslå underhållstillfälle för kanoterna.
 • Ansvarar för att det finns tydliga instruktioner för användning, förvaring och löpande underhåll av kanoterna.
 • Kalla arbetskraft till underhållstillfällen.

Dokumentversion: 2019-05-25

 

Uppdragsbeskrivning Stugfogde

Tillsätts av Kårstyrelsen (KS)

Huvudsaklig uppgift

Ansvara för att kårens stuga sköts på ett bra sätt.

Scoutstugan Stenröset

 • Ansvarar för en uppdaterad inventarielista för scoutstugan Stenröset.
 • Verka för att stugan blir ändamålsenligt utvecklad för scoutverksamhet.
 • Ansvara för stugans och dess inventariers löpande underhåll, att trasiga inventarier/utrustning tas om hand och fördelar arbete för reparation.
 • Hålla checklista aktuell i för scoutstugan.
 • Ansvara för att iordningställa byggnad inför säsong och verksamhet.
 • Tillse att reparations-, inköps- och utrustningsbehov tas upp på styrelsemöte för beslut.
 • Ansvara för att det finns städmaterial och städinstruktion i scoutstugan.
 • Ansvara för att rätt fungerande brandskydd finns i tillräcklig mängd i byggnaden.
 • Delta i koordinering av avdelningarnas terminsprogram och föreslå underhållstillfälle för Stenröset.
 • Kalla arbetskraft till underhållstillfällen.

Lokalansvarig – scoutlokalen

 • Verka för att kårens lokal blir ändamålsenligt utvecklad för scoutverksamhet.
 • Ansvara för lokalen och dess fasta inventariers löpande underhåll, att trasiga inventarier/utrustning tas om hand och fördelar arbete för reparation.
 • Tillse att reparations-, inköps- och utrustningsbehov tas upp på styrelsemöte för beslut.
 • Ansvara för att det finns städmaterial och städinstruktion i lokalen.
 • Ansvara för att rätt fungerande brandskydd finns i tillräcklig mängd i lokalen.
 • Delta i koordinering av avdelningarnas terminsprogram och föreslå underhållstillfälle för scoutlokalen.
 • Kalla arbetskraft till underhållstillfällen.

Uppdragsbeskrivning  Uthyrare

Väljs av kårstyrelsen.(KS)

Huvudsaklig uppgift

Kontaktperson för uthyrning av scoutstugan.

Ansvarsområde

 1. Säkra att de som hyr vet vad som gäller i stugan
  1. Kostnad för uthyrning
  2. Regler kring hantering av nyckelbricka
  3. Det måste vara alkoholfria tillställningar
  4. Utrymningsvägar
  5. Hantering i kök och toaletter
  6. Städning efter hyrd aktivitet
 2. Informera den som har access att uppdatera vår hemsida, så att hen kan lägga in hyrestillfällena i vårt kalendarium. ( ej klart)

Uthyrningsansvarig lokalen och scoutstugan Stenröset

 • Ansvara för att uthyrningen av scoutstugan och lokalen görs i enlighet med fastställ policy.
 • Rapportera till husansvarig om byggnad, inventarier etc gått sönder under uthyrning.
 • Meddela husansvarig om förbrukningsmaterial tagit slut eller om annat underhåll behöver utföras.
 • Lämnar ut nyckel och ge instruktioner till hyresgäst om vilka allmänna regler och städinstruktioner som gäller.
 • Ansvara för kalender avseende bokningar på stugan/lokalen och koordinerar detta med kårens verksamhet.
 • Upprättar kontrakt med hyresgäster.
 • Föreslår för styrelsen förändringar i hyreskontraktets innehåll.
 • Besvarar hyresförfrågningar via mail och telefon samt visar stugan/lokalen.
 • Avsynar lokalen efter uthyrning och meddelar eventuella skador eller dåligt utförd städning mm till hyresgästen.
 • Rapporterar ekonomiska överenskommelser i samband med uthyrning till kassören.

Dokumentversion: 2019-05-25

 

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot

Väljs av Kårstämma  ( KST)

Huvudsaklig uppgift

Tillsammans med Kårordförande ansvara för kårens operativa verksamhet och för kårens organisation. Planera kårens inre verksamhet och utveckling (visioner och mål)

Ansvarsområde

Som ledamot i styrelsen ska du:  Aktivt deltagande i kårens arbete.

 • Kunna ge och ta kritik
 • I god tid före mötena meddela om du kan närvara eller ej.
 • Medverka på Kårstyrelsemöten och vara beredd att ta ansvar för beslutspunkter och se till att de genomförs och följs upp.
 • ”Lyssna” runt bland övriga funktionärer/ledare över vad man vill ha hjälp/stöttning med.
 •  Använda e-post som huvudsaklig kommunikationsform.
 • Tips
  Styrelsen:
  Styrelsens uppgift är att ansvara för föreningens verksamhet och ledare samt att leda och utveckla arbetet så att kåren allt mer blir en mötesplats för barn och ungdomar i  och runt Kyrkhults församling
  Styrelsen väljs på kårstämman och kan bestå av fem eller fler ledamöter. Styrelsen ansvarar för hela kårens verksamhet och kårens långsiktiga mål.
  Styrelsen svarar även för kårens upplysnings- och kontaktverksamhet med hem, skola, kommun och press.Att alla ekonomiska beslut blir framlagda på styrelsemöten. För beslut.

Sammanfattning

Dokumentversion: 2019-05-25

 

Uppdragsbeskrivning Valberedning
Valberedning
(2-3 pers), (ingår inte i styrelse) Enligt gällande stadgar .Väljs av Kårstämma (KST)  finns inge valberedning har styrelsen ansvaret.
Huvudsaklig uppgift

Att inför KST arbeta fram ett förslag till val av styrelseledamöter och funktionärer samt att föreslå dessa på KST.

Ansvarsområde Förslag till arbetsgång

 • Börja arbetet i valberedningen direkt efter den kårstämma, där valberedningen valts och lägg upp en plan för arbetet.
 • Kolla, vilka befattningar, som ska upp till val på nästa kårstämma
 • Kolla med de nuvarande befattningshavarna om de kan tänka sig omval eller om de vill avgå. Betona att detta inte innebär att de nuvarande befattningshavarna föreslås ”automatiskt”.
 • Prata med kårstyrelsens ledamöter och andra som ”kan” kåren om vilken kompetens och vilka personliga egenskaper som kårstyrelsen behöver kompletteras med. Lyssna också med dessa personer om tänkbara namn.
 • Fundera tillsammans över namn för de poster där det saknas förslag. Gör en kompetensmässig och ”personkemisk” bedömning av alla föreslagna. Diskutera i vilken ordning olika personer ska tillfrågas. Fördela dessa samtal mellan ledamöterna i valberedningen.
 • Håll kontakt och informera varandra om hur arbetet fortskrider.
 • Sammanställ ett förslag och testa detta försiktigt på ”centralfigurer” i kåren.
  Detta är en känslig fråga eftersom sådana förfrågningar ibland kan uppfattas som intrång på demokratin – det är ju kårstämman som väljer – men det är också viktigt att kårstyrelsens sammansättning med funktionärer blir sådan att människorna där fungerar väl tillsammans.
 • Skriver rapport om vilka förslag som har diskuterats till stöd för kommande valberedning.
 • Bör fördela föreslagna personer så att alla inte avgår samma år.

Valberedningen skall senast 3 veckor före stämman lämna sitt förslag. Förslaget skall därefter snarast vara medlemmarna till hands

Dokumentversion: 2019-05-25

 

 

Uppdragsbeskrivning Revisor

Väljs av Kårstämman (KST)   (ingår inte i styrelse) men har yttrande rätt

Huvudsaklig uppgift

Revidera att kåren sköts på ett korrekt sätt av kårstyrelsen.

Ansvarsområde

 • Vara kårens medlemmars ombud och granska styrelsens arbete.
 • Granska att kårens ekonomi sköts på ett korrekt sätt
 • Granska att kårens verksamhet sköts på rätt sätt och att Kårstämmans och Kårstyrelsens beslut genomförs.
 • Skriva revisonsberättelse efter genomförd revision inför Kårstämma
 • Redovisa revisionsberättelse på Kårstämma
 • Erhåller senast 3 veckor före kårstämma ekonomiskt underlag från kassören.
 •  Erhåller löpande protokollskopior samt verksamhetsberättelsen från sekreteraren.
 •  Lämnar revisionsberättelse till kårstämma, senast 2 veckor före kårstämman

Revisorssuppleant   (ingår inte i styrelse)  men har yttrande rätt.                                                                              

Skall ersätta revisorn då denna inte kan fullgöra sitt uppdrag.

Dokumentversion: 2019-05-25

 

Uppdragsbeskrivning Släpansvarig

Väljs av Kårstyrelsen (KS)

Huvudsaklig uppgift

 • Ansvarar för släpens löpande underhåll.
 • Ansvarar att släpen är godkänd i kontrollbesiktning.
 • Tillse att reparations och utrustningsbehov tas upp på styrelsemöte för beslut.
 • Kalla arbetskraft till underhållstillfällen.

Dokumentversion: 2019-05-25

 

Uppdragsbeskrivning Nyckelansvarig

Väljs av Kårstyrelsen (KS)

Huvudsaklig uppgift

Ansvarig för nycklar och koder till scoutlokalen,mm samt att uppdatera listan med aktuella behöriga personer.

Ansvarsområde

 • Hålla ordning på de olika nyckelbrickor som vi har inklusive vem som har vilken bricka och att hålla nyckellistan uppdaterad.
 • Extranycklar förvaras på en säker plats.
 • Hålla ordning på låskoder till lokaler.mm om sådana finns.
 • Vid behov beställa nya nyckelbrickor.
 • Att ta tillbaka nycklar från ej aktiva medlemmar.

Dokumentversion: 2019-05-25

 

Uppdragsbeskrivning Ombud för Scoutvaror

Väljs av Kårstyrelsen (KS)

Huvudsaklig uppgift

Vara kårens kontaktperson med Scoutvaror.

Ansvarsområde

 • Samordna kårens beställningar ifrån Scoutvaror, från avdelningsledare och andra i kåren för inköp i scoutshopen.
 • Säkra att vi har provvaror hemma efter kårens behov (T.ex. skjortor, tröjor, )
 • Ansvara för att samla in beställningar Så långt det är möjligt lägga ihop beställningar så det blir fraktfritt.
 • Förse kassör med faktura för inköpet.
 • Förse kassör med underlag för inkommande betalningar för utlämnat material.
 • Uppdatera beställningsblanketten som finns i lokalen med utbud och priser.

Dokumentversion: 2019-05-25

 

Uppdragsbeskrivning Bidragssekreterare / Sponsringssamordnar

 Väljs av kårstyrelsen (KS)

Att sköta löpande ansökan om aktivitetsbidrag samt hålla sig uppdaterad om möjliga bidrag och bistå styrelse och projektledare att söka bidrag.

Ansvarsområde

 • Hålla sig uppdaterad om olika bidrag och hur de kan och ska sökas.
 • Tipsa styrelse och övriga kårmedlemmar om bidrag att söka.
 • Skriva bidragsansökan i förekommande fall och/eller bistå projektledare med ansökan.

Dokumentversion: 2019-05-25

 

Fond och bidragsansvarig, – ta bort eller in på ordf, vice ordf eller kassör. Flytta upp eller ta bort.

 • Kontrollerar om möjlighet finns för andra bidrag från Olofströms kommun och söker dessa.
 • Kontrollerar om möjlighet finns för bidrag från olika fonder eller andra och söker dessa.

Ansvarsområden som ska in i en roll:

 • Har kontroll på att alla betalt sin terminsavgift.Bör ligga på någon (ordf, medl registrerare eller kassör eller utvald.    ( Idag har jag ”Pelle” koll på det

Dokumentversion: 2019-05- 25

 

Utbildningsansvarig

Ellerläggas på ordf, vice ordf eller sekr eftersom det handlar om att förmedla information) någon annan?                                                                        .

 

Uppdragsbeskrivning Kårutbildningsledare – KUL

Väljs av kårstyrelsen (KS )

Huvudsaklig uppgift

Peppa och motivera ledare och scouter att gå olika kurser, dels ledarutbildningar men även intressekurser.

Ihop med Kårordförande arbeta med en långsiktig utvecklingsplan för utbildningar och utvecklingsaktiviteter inom kåren.

Ansvarsområde

 • I god tid diskutera lämpliga kurser med berörda
 • Informera kassör om betalning av kurser i förväg i förekommande fall.
 • Ta emot, arkivera och fördela kursintyg
 • Söka bidrag till ledarutvecklingskurser
 • Bör göra en utbildningsplan för varje Rover och Ledare
 • Sprida kurskatalogen (finns på kårens hemsida)
 • Samverka med distrikt och region vad gäller utbildningar.
 • Kårens kontakt med Sensus
 • Organisera vid behov lokala kurser och utbildningar
 • Samla information om aktuella utbildningar inom och utom förbundet, samt informera berörda medlemmar.
 • .Redovisar inför styrelsen ledare/funktionärer vilka inte genomgått av Scouterna obligatoriska utbildningar

Dokumentversion: 2019-05- 25

 

Uppdragsbeskrivning / Utmanarrepresentant till Kårstyrelsen

Tillsätts av Utmanarna  ( när sådan avdelning finns på kåren)

Huvudsaklig uppgift

Driva Utmanarnas kärnfrågor gentemot Kårstyrelsen

Ansvarsområde

 • Säkra att Utmanarnas synpunkter och idéer framförs till kårstyrelsen.
 • Medverka aktivt till ett bra Kårstyrelsearbete

Dokumentversion: 2019-05-25