SCOUTHÖGTIDER OCH CEREMONIER

Avläggande av löfte

I samband med att upptäckare och äventyrarescouterna har lärt sig innebörden av scoutlagen, scoutlöftet och valspråket och för första gången skall avlägga scoutlöftet sker upptagningen på följande sätt:

  1. Ledaren håller ett kort anförande och slutar med: ”Låt oss lyssna till vår scoutlag.”
  2. Scoutlagen läses upp av en eller flera äldre scouter.
    Ledaren säger:
  3. ”Vill ni göra denna lag till er egen, uppmanar jag er att avlägga scoutlöftet.”

Fanorna, om sådana finns med, förs till parad, alla scouter och de blivande scouterna gör scout- tecknet. Enligt internationell praxis görs scouttecknet med höger hand i axelhöjd och inte scout- hälsning vid scoutlöftets avläggande. De blivande scouterna bör i förväg informeras om detta liksom om övriga ceremonier i samband med upptagningen. Ledaren förestavar sedan löftet: ”Jag lovar / att efter bästa förmåga / följa scoutlagen”, vilket eftersägs av de blivande scouterna i korus.

Härefter säger ledaren: ”I kraft av detta ert löfte förklarar jag er härmed upptagna som scouter.

Paraden upphör.

S:t Georgsdagen

Sedan långt tillbaka har S:t Georgsdagen den 23 april varit en högtidsdag för alla scouter. Allt utifrån den lokala situationen har kåren möjlighet att med ett enkelt, värdigt arrangemang ge scouterna en stund att minnas och samtidigt skapa god PR gentemot allmänheten. Vanligt är att högtiden firas i kyrkan, där samtliga föreningar på orten deltar.
En enkel inramning till ett högtidstal, kyrkospel eller S:t Georgsspel kan utgöra programmet. Om så är lämpligt kan utdelning av märken till scouterna, ledarutnämning och för- tjänstmärken förekomma.

Vigsel och jordfästning

Beträffande vigsel av scouter och jordfästning av scout rådgör med närmast berörda och med församlingspräst eller kårkaplan.

Scoutsången

En given plats i många scouthögtider har scoutsången. Om den ska användas så förvissa dig om att alla kan sången.

I de flesta fall brukar det inte uppstå några svårigheter i samband med de rörelsemoment som finns i sången. Rörelsemomentet får inte bli ett störande med spring åt olika håll. Låt kedjan i första hand knytas bänkraderna igenom. Om det går, så förena kedjan över gången, men infor- mera i förväg vem eller vilka som ska ta initiativet.

Scouthälsning och scouttecken

Scouthälsning görs genom att höger hands lillfinger böjs ned och tummen läggs över dess nagel. De övriga fingrarna hålls sträckta och ihop. Handen hålls mot pannan så att en naturlig vinkel bildas.

De tre uppåtriktade fingrarna symboliserar gudsfruktan, hjälpsamhet och frivillig lydnad. Ringen, bildad av tummen och lillfingret, symboliserar kamratkretsen runt jorden. Det kan också betyda att den starke beskyddar den svage.

Scouthälsning används

  • när flaggan, vår egen eller något annat lands, hissas eller halas,
  • för fanan när den förs i parad,
  • för kungahusets medlemmar
  • när man på uppmaningen ”Var redo” svarar ”Alltid redo”,
  • vid utbringande av leverop.

Scouttecken

Scouttecken, som utförs som scouthälsing fast med höger hand i axelhöjd och de tre fingrarna rakt upp, görs enligt internationell praxis vid scoutlöftets avläggande. Scouthälsning utförs vid märkesöverlämnande, hälsning av fana resp flagga.