STADGAR FÖR Kyrkhults Scoutkår

§ 1.1 Föreningens firma är
Kyrkhults Scoutkår med organisations nr 836201-3057
Föreningens är en ideell förening som är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs i scoutpatruller och avdelningar vilka kan antaga egna stadgar.
§ 1.2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Kyrkhult, Olofströms kommun, Blekinge län.
§ 2.1 Föreningens syfte
Föreningen har till ändamål att utveckla barn och unga till trygga och ansvarsfulla medborgare, i så väl det lokala som globala samhället. Detta sker med scoutmetoden som pedagogisk grund och utifrån de värderingarna som uttrycks i scoutlag och scoutlöfte.
§ 2.2 Grunder
Scouterna arbetar i enlighet med:
den internationella scoutrörelsens grunder såsom de uttrycks i ”Constitution and Bye-Laws” för
WAGGGS och ”Constitution and By-Laws” för WOSM.
WAGGGS’ vision” och ”The mission of scouting” från WOSM.
FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna vilka bland andra inkluderar  FN:s konvention om barnets rättigheter.
§ 2.3 Scoutmetoden
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att arbeta
efter scoutmetoden som består av följande delar
– Friluftsliv
– Lokalt och globalt samhällsengagemang
– Scoutlag och scoutlöfte
– Lyssnande och stödjande ledarskap
– Symboliskt ramverk
– Patrullsystemet
– Learning by doing
§ 2.4 Lag, löfte, valspråk och lösen
  Scouterna har fastställt följande scoutlag .löfte, valspråk och lösen.
  Scoutlagen 
1.En scout söker sin tro och respekterar andras.
2.En scout är ärlig och pålitlig.
3.En scout är vänlig och hjälpsam.
4.En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
5.En scout möter svårigheter med gott humör.
6.En scout lär känna och vårdar naturen.
7.En scout känner ansvar för sig själv och andra.
 Scoutlöfte
Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.
 Valspråk och lösen
Var redo! – Alltid redo

§ 3. Medlemskap
Medlemskap i scoutkåren beviljas av scoutkårens styrelse eller den styrelsen utser.
För att ansökan ska beviljas fordras.
att sökande betalar den medlemsavgift kårstämman bestämt,
att sökande som inte fyllt 15 år erhållit målsmans medgivande samt.
att sökande som fyllt 18 år har förklarat sig acceptera Scouternas grundprinciper i enlighet med kapitel ett i Scouternas stadgar.
Medlemskapet upphör om medlemmen begär sitt utträde, låter bli att betala medlemsavgift eller utesluts.
Scoutkårens styrelse kan utesluta medlem som av särskilda skäl inte bör tillhöra kåren.
Beslut om uteslutning ska anmälas till styrelsen i Scouternas riksorganisation

§ 3.1 Medlemsavgift
Medlemsavgiften består av följande delar
1.Avgift till scoutkåren
2.Avgift till eventuellt scoutdistrikt
3.Avgift till riksorganisationen

§ 4 Scoutkårens ledning och organisation
Scoutkårens högsta beslutande organ är kårstämman. Kårstämmans beslut verkställes av kårstyrelsen som även ska förvalta kårens angelägenheter.
Scoutkårens medlemmar indelas i spårarscouter, upptäckarscouter, äventyrarscouter, utmanarscouter och roverscouter.

§ 5. Kårstyrelsen sammansättning
Styrelsen består av kårordförande, vice kårordförande och minst tre övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Av ledamöterna ska minst hälften däribland kårordförande och den som har hand om kårens ekonomi vara myndiga.

§ 6.Val av kårstyrelse och mandatperiod
Kårstyrelsens ledamöter väljs av kårstämman. Kårens verksamhetsår är kalenderår, om inte kårstämman beslutar annat. Kårstämman beslutar om styrelseledamöterna ska väljas för tiden intill nästa årliga möte eller för verksamhetsår.

§ 7 Kårstyrelsens uppgifter
Kårstyrelsen ansvarar för scoutkårens verksamhet. Detta innebär bland annat att scoutverksamhet bedrivs i enlighet med kapitel 1 i Scouternas stadgar.
att ansvarig ledare finns för varje grupp med självständig verksamhet, att kårens medlemmar bereds möjlighet till utbildning och utveckling samt
att kårens bokföring och förvaltning är ordnade på betryggande sätt.

§ 8 Kårstyrelsens sammanträden och beslutförhet
Kårstyrelsen sammanträder minst två gånger om året efter kallelse av kårordförande. Sammanträde ska alltid hållas om minst hälften av ledamöterna begär det. Vid kårstyrelsens sammanträden ska föras protokoll, vilket justeras av mötesordförande och ytterligare en ledamot. Kårstyrelsen är beslutförd när minst hälften av ledamöterna är närvarande Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst,utom vid val, då lotten avgör.

§ 9 Kårstyrelsens behörighet
Kårstyrelsen har rätt att handla på kårens vägnar gentemot tredje man samt företräda kåren inför domstolar och andra myndigheter.

§ 10  Firmateckning
Kårstyrelsen kan utse en eller två ledamöter av styrelsen eller annan att teckna scoutkårens firma. Bemyndigandet får inte lämnas den som är omyndig och kan förbindas med föreskrift om att rätten till firmateckning endast får utövas gemensamt av två eller flera personer. Firmatecknare har samma behörighet som kårstyrelsen enligt 13 §

§  11. Kårstämmans sammansättning
Kårstämman består av kårens samtliga medlemmar.

 § 12. Rösträtt och omröstning i kårstämman
För utövande av rösträtt och fattande av beslut i kårstämman gäller
att varje medlem har en röst,
att rösträtt inte får utövas genom ombud,
att beslut fattas genom öppen omröstning, men att val, om någon röstberättigad begär det, förrättas genom sluten omröstning.
att som kårstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande,
samt att vid lika röstetal den mening gäller som stöds av mötesordföranden,
utom vid val, då lotten avgör.
Ledamöterna i kårstyrelsen får inte rösta i frågan om ansvarsfrihet för sin förvaltning eller vid val av revisorer och revisorssuppleanter

 § 13. Närvaro och yttranderätt vid möte med kårstämman
Närvarorätt vid möte med kårstämman och yttranderätt i nedanstående frågor har, förutom de i 11§ angivna, revisorerna och revisorssuppleanterna i frågan om deras granskning, samt avgången ledamot i kårstyrelsen i fråga om ansvarsfrihet för hans förvaltning. Kårstyrelsen kan därutöver inbjuda annan person att närvara vid möte med kårstämman.

§ 14Årligt möte med kårstämman
Möte med kårstämman ska hållas årligen, dock senast före Scouternas stämma de år denna hålls.
Följande ärenden ska förekomma:
1. Val av mötesordförande
2.Justering av röstlängden
3.Val av två protokolljusterare
4. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
5.Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen,
   balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
6.Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av
ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående
verksamhetsåret.
7.Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8.Behandling av motioner till kårstämman.
9.Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret.  
10.Val av kårordförande och vice kårordförande
11.Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
12.Val av revisorer och revisorssuppleanter
13.Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa. 
14.Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa. 

 § 15. Extra möte med kårstämman
Extra möte med kårstämman ska hållas om kårstyrelsen anser att det behövs, eller om minst en fjärdedel av kårens medlemmar begär det, och då inom en månad efter framställning om detta till kårstyrelsen. Vid mötet får endast förekomma de ärenden som anges i kallelsen till mötet.

 § 16.Kallelse till möte med kårstämman
Kallelse till möte med kårstämman ska utfärdas av kårstyrelsen senast två veckor före mötet till dem som enligt 11 § har rätt att delta i mötet samt till dem som enligt 13 § har rätt att närvara vid mötet. Föredragningslista ska bifogas kallelsen.

 § 17. Öppnande av möte med kårstämman och protokoll
Möte med kårstämman öppnas av kårordförande eller av den kårstyrelsen utser.
Genom kårstyrelsen försorg ska vid mötet föras protokoll, vilket justeras av mötesordförande och protokolljusterarna.
§ 18.Motion till kårstämman
Rätt att väcka motion till kårstämman har varje kårmedlem. Motion som ska behandlas vid det årliga mötet med kårstämman ska vara inkommen till kårstyrelsen senast en vecka före mötet.

 § 19. Årsredovisning
Scoutkårens räkenskaper ska en gång per år sammanföras i fullständigt bokslut.
Räkenskaperna och tillhörande handlingar som verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret ska senast två månader efter verksamhetsårets
utgång, dock inte senare än tre veckor före dagen för kårstämman, överlämnas till revisorerna. Handlingarna ska av revisorerna med berättelse över deras granskning återställas till kårstyrelsen senast tre månader efter verksamhetsårets utgång, dock inte senare än två veckor före dagen för
kårstämman. Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen ska av styrelsen läggas fram för kårstämman.

§ 20.Revisorer och revisorsuppleanter
Kårstyrelsens förvaltning och kårens räkenskaper ska granskas av en eller, om kårstämman så beslutar, två revisorer. För varje revisor ska finnas en suppleant. Revisorerna och revisorssuppleanterna ska vara myndiga. De ska ha den insikt i bokföring och ekonomiska förhållanden som behövs med hänsyn till scoutkårens verksamhet. Revisionsuppdraget gäller för tiden intill dess kårstämman beslutat i frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende det verksamhetsår som omfattas av revisionen.
21 § Uppgifter till Scouternas centrala medlemsregister samt
medlemsavgifter till förbund och distrikt
Kårstyrelsen ansvarar för att samtliga kårens medlemmar är registrerade i Scouternas medlemsregister samt att uppgifterna om medlemmarna är aktuella. Medlemmarna ska betala beslutad avgift till kår, riksorganisation samt eventuellt distrikt. Scouternas styrelse ansvarar för att varje medlem faktureras medlemsavgift till riksorganisationen, eventuell distriktsavgift och om kåren så önskar, kåravgift. Kåren är betalningsskyldig för registrerade medlemmars avgifter till riksorganisationen.

 § 22. Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av kårstämman med minst 3/4 av antalet avgivna röster.
Utom vid § 23  som ska vara enhälligt, eller fattas vid två på varandra följande möten och vid det sista mötet stödjas av minst två tredjedelar av de röstande.

Ändring av stadgar ska godkännas av Scouterna.

Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av kårstyrelsen.

 § 23. Upplösning av föreningen eller sammanslagning av kårer
För upplösning/sammanslagning av föreningen krävs beslut av kårstämman, med enhälligt beslut eller fattas vid två på varandra följande kårstämmor varav det ena ska vara ordinarie, och vid det sista kårstämman stöds av minst två tredjedelar av deavgivna rösterna.
I kallelse inför sådan stämma skall förslag lämnas om hur styrelsen skall förfara med föreningens tillgångar.

 § 24. Stämma
Årsstämma skall avhållas varje år. Kallelse till årsstämma skall vara medlemmarna till handa senast 2 veckor före stämman skall hållas. Vid årsstämma får endast fråga som väckts i stadgeenlig tid tas upp till beslut. Kallelsen skall innehålla plats och tid för stämman. Dagordning skall vara medlemmarna till handa senast en vecka före årsstämman. När styrelsen så beslutar, eller medlemmar skriftligen begär det, skall extrastämma avhållas.
Kallelse och dagordning till sådan skall vara medlemmarna till handa 2 veckor före stämman. Vid utlysande av extrastämma skall skäl härtill anges. Andra än i dagordningen angivna ärenden får inte tas upp till beslut vid extra stämma. Med att kallelse och dagordning skall vara medlemmarna till handa menas att samtliga medlemmar skall erhålla information härom genom fysiska eller elektroniska brev, eller genom anslag i föreningens tidskrift eller på föreningens hemsida.

§ 25.Valberedning    
Valberedningen består av tre personer. I samband med varje årsstämma väljs en ledamot för en tid av tre år. Avgående valberedningsledamot kan omväljas. Avgår valberedningsledamot i förtid förrättas i samband med nästa årsstämma fyllnadsval för återstående del av treårsperioden. Vid varje årsstämma beslutas också vem av de tre ledamöterna som skall vara sammankallande i valberedningen under det kommande året. Valberedningen skall senast 3 veckor före stämman lämna sitt förslag till styrelseledamöter och revisorer. Valberedningens förslag skall därefter snarast vara medlemmarna till handa.

Kyrkhult den 15 mars 2012

Reviderad 24 mars 2022 § 22