Protokoll Fört vid ordinarie stämma  i Kyrkhults Scoutkår 

Torsdag den 16 mars 2023                 Plats .Scoutlokalen    
Närvarande: Carina Wänggård. Mats Sigvant, Maria Brovall. Marcus Strömberg, Gunilla Handberg . Anette Lindström, Pär Olof Olsson och Anne Marie Strömberg.    
§   1. Stämman öppnas.       
Pär Olof Olsson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
§   2 Val av ordförande och sekreterare vid mötet: 
        Pär Olof Olsson valdes till att leda stämma och till sekreterare
§   3 Justering av röstlängd. 
      (Frågan om fastställande uppskjuts tills eventuella behov.
uppstår)
§   4 Val av två justeringsmän. 
        Till justeringsmän valdes Mats Sigvant o Maria Brovall
§   5 Fråga om kårstämman behöringen sammankallats. 
        Stämma ansåg behörigt utlyst.
§   6 Fastställande av föredragningslista.  
        Dagordningen godkändes
§   7 Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning  samt revisionsberättelse för 2022 . 
      Verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes efter lite
justering.  
      Resultat och balansräkning  presenterades.
Revisionsberättelsen lästes upp.
§   8 Fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande om ansvarsfrihet åt kårstyrelsen ledamöter för det närmast föregående verksamhetsår.
     Räkenskaperna godkändes och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet.
§   9 Beslut om kårens vinst eller förlust. 
      Beslut att balanseras vinsten i ny räkning.
§ 10 Behandling av motioner och propositioner till
        kårstämman   
    Inga inlämnade.
§ 11 Fastställande av medlemsavgift för HT 2023och VT  2024
Avgifterna är i dag A.220: –  för 2:a scouten B160:- aktiva ledare
C.10:-. övriga D.130::-   Beslut att ligga kvar på samma nivå.
§ 12 Val av kårordförande och vice kårordförande. 
 Pär Olof Olsson väljs till ordförande och Maria Brovall till Vise ordförande
§ 13 Val av övriga ledamöter i styrelsen, 
  Följande ledamöter har ett år kvar. Carina Wänggård .  Omval på 2  år Mats Sigvant,  Marcus Strömberg och Gunilla Handberg.  Ny val  1 år av Anette Lindström
§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
Ordinarie Anders Gunnarsson o Eva Johnsson .
Suppleant Anne Marie Strömberg
§ 15 Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman .
  (4 ordinarie 4 suppleanter)   Uppdra till styrelsen att utse
delegater.
§ 16 Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma .  Utgår då scouternas stämma hålls vartannat år.
§ 17 Val av delegat till Kyrkhults tomtarnas årsstämma.   
      Maria Brovall
§ 18 Stämman avslutas. 
     Ordförande avslutar stämman och tackar för visat intresse.
 Kyrkhult den 16 mars 2023

Vid protokollet                  Justeras                     Justeras

Pär Olof Olsson                Mariia Brovall                Mats Sigvant